Valikko Sulje

Tutkimus koukuttaa! – Tiedettä ja tutkimusta korkeakouluissa (TIEDE1) (4.jakso 5.koodi) Vastuuopettaja: Reetta Kariola, Lahden lyseo
Science Slam, laboratoriotutkimuksia, rikostutkimusta, Girl Power – naiset tieteessä ja paljon muuta

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää mitä tieteentekeminen käytännössä on
• saa uusia ajatuksia lukion jälkeisiin opintoihin
Keskeiset sisällöt
• opiskelu ja tutkimus korkeakoulussa
• vierailevat luennoitsijat Lahden yliopistokampuksella toimivista yksiköistä (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Päijät-Hämeen LUMA-keskus) ja Lahden ammattikorkeakoulusta
• kurssi toteutetaan tiedeluentosarjana
• kurssilla tehdään oppimispäiväkirja
Arviointi
• suoritusmerkintä (S)

Vesijärvi-kurssi (TIEDE2) (koodeihin sitomaton)
Vastuuopettaja: Petri Ojala, Lahden lyseo
Tavoitteet
• tutustua vesiekologisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin käytännössä
• harjoitella vesinäytteiden kemiallisia ja biologisia analysointimenetelmiä
• saada kokemusta tieteellisten raporttien ja esitelmien tekemisestä
• kehittää kieli- ja yhteistyötaitoja kansainvälisessä yhteistyössä
• lisätä opiskelijoiden lajintuntemusta sekä kehittää ymmärrystä vesiekosysteemin toiminnasta
Keskeiset sisällöt
• vesien pieneliöstö, erityisesti planktonlajisto
• vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta
• ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistöjen suojelu
• tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat
Arviointi
• suoritusmerkintä (S)

DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa (TIEDE3) (3.jakso 6.koodi)
Vastuuopettaja: Reetta Kariola, Lahden lyseo
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää lukio-oppimäärän tietoja molekyylibiologiasta, geenitekniikasta ja ympäristökemiasta
• oppii biologian ja kemian laboratoriotaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin
• tutustuu Niemen Yliopistokampuksella tehtävään tutkimukseen
Keskeiset sisällöt
• opiskelijat ratkaisevat ympäristörikoksen tekijän ja laadun
• DNA-analyysit (DNA:n eristäminen, konsentraatiomittaus, PCR, agaroosigeelielektroforeesi, sekvensointi)
• kemialliset analyysit (näytteenotto maasta, näytteen esikäsittely, standardiliuosten valmistus, näytteiden analysointi kaasukromatografilla)
• tietokantahaut ja analyysiohjelmat
• asiantuntijaluennot DNA-tunnisteiden käytöstä ja rikoskemiasta
Arviointi
• suoritusmerkintä (S)

Biologian kenttäkurssi (BIO12.1) (koodeihin sitomaton)
Vastuuopettaja: Petri Ojala, Lahden lyseo
Tavoitteet
• opiskelija tutustuu biologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja oppii toteuttamaan yksinkertaisia tutkimuksia
• opiskelija oppii havainnoimaan eliöyhteisöjen eroavaisuuksia ja pohtimaan niiden taustalla olevia syitä
• opiskelija oppii tuntemaan tyypillisten suomalaisten eliöyhteisöjen lajistoa
Keskeiset sisällöt
• kurssilla perehdytään Itämeren saariston eliöyhteisöihin ja niiden lajistoon
• pienimuotoisten tutkimusten avulla selvitetään eliöyhteisöjen eroihin vaikuttavia tekijöitä
• kurssiin liittyy ennakkotehtäviä sekä loppuseminaari
Arviointi
• suoritusmerkintä (S)

Teemaopinnot

TO02.1 Osana ja osallisena omassa lähiympäristössä (1.jakso 6.koodi) Vastuuopettajat: Pauliina Hautala ja Petri Ojala, Lahden lyseo

TO03.1 Minäkö korkeakouluopiskelijaksi? (koodeihin sitomaton) Vastuuopettaja: Riikka Huikuri, Tiirismaan lukio

LUMA-kerhonohjaajakoulutus (koodeihin sitomaton) Yhteyshenkilö: Noora Kivikko, Päijät-Hämeen LUMA-keskus